سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور- آمار و اطلاعات مالیاتی
آمار و اطلاعات مالیاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/3 | 
عملکرد درآمدهای مالیاتی طی دوره  ۱۳۸۰-۱۳۵۰
عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۱ ( به تفکیک منابع وصول)
عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور طی سال ۱۳۹۱ ( به تفکیک منابع وصول)
عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور طی سال ۱۳۹۲ ( به تفکیک منابع وصول)
عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور طی سال ۱۳۹۳ ( به تفکیک منابع وصول)
عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور طی سال ۱۳۹۴ ( به تفکیک منابع وصول)
عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور طی سال ۱۳۹۵ ( به تفکیک منابع وصول)
عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور طی سال ۱۳۹۶ ( به تفکیک منابع وصول)
عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور طی سال ۱۳۹۷ ( به تفکیک منابع وصول)
عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور طی سال ۱۳۹۸ ( به تفکیک منابع وصول)
عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور طی سال ۱۳۹۹ ( به تفکیک منابع وصول)
                               آمار عملکرد درآمدهای مالیاتی 

عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور طی سال ۱۴۰۰ ( به تفکیک منابع وصول)
تقویم انتشار آمار عملکرد درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۱
عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور از آغاز سال ۱۴۰۱ تا پایان فروردین ( به تفکیک منابع وصول)

عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور از آغاز سال ۱۴۰۱ تا پایان اردیبهشت(به تفکیک منابع وصول)
عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور از آغاز سال ۱۴۰۱ تا پایان خرداد(به تفکیک منابع وصول)
عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور از آغاز سال ۱۴۰۱ تا پایان تیرماه(به تفکیک منابع وصول)

عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور از آغاز سال ۱۴۰۱ تا پایان مردادماه(به تفکیک منابع وصول)
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور:
http://taxresearch.ir/find.php?item=1.45.39.fa
برگشت به اصل مطلب