[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلی ثبت نام ارسال طرح تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی::
اطلاعات سامانه ::
اولویت های پژوهشی::
گزارش های کاربردی::
آرشیو طرح های پژوهشی::
حمایت از رساله دکتری::
مجموعه مقالات همایش::
آمار و اطلاعات مالیاتی::
اخبار و رویدادها::
کمیته استانی::
تماس با ما::
::
اطلاعیه

اطلاعیه مهم:

پژوهشگران محترم

لطفاً به منظور ارسال طرحنامه های پژوهشی، صرفاً اولویت های پژوهشی  سال 1401 سازمان امور مالیاتی کشور را انتخاب نمایید. پروپوزال هایی که خارج از اولویت های پژوهشی باشند، بررسی نخواهند شد.

..
فصلنامه پژوهشنامه مالیات

AWT IMAGE

..
طرح نامه پژوهشی 

..
..
:: فهرست گزارش های کاربردی ::
ردیف عنوان معاونت/مرکز دفتر/ معاونت مشاهده فایل گزارش
1 مدل ارزیابی آسیب شناسانه دستگاه مالیاتی (مدل TADAT) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: الگوی ارزیابی آسیب¬شناسانه سازمانهای مالیاتی(TADAT)
2 تحلیل اثرات تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر درآمدهای مالیاتی دولت( موضوع قانون بودجه 1401) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: تحلیل اثرات تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر درآمدهای مالیاتی دولت
3 ارزیابی اثرات مقررات (RIA)( الگویی برای حکمرانی خوب در نظام مالیاتی) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: ارزیابی اثرات مقررات (RIA)( الگویی برای حکمرانی خوب در نظام مالیاتی)
4 آسیب شناسی مالیات ستانی از فری لنسرها یا مشاغل آزاد در بستر فضای مجازی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: آسیب شناسی مالیات ستانی از فری لنسرها یا مشاغل آزاد در بستر فضای مجازی
5 تجارب کشورها در اجرای مالیات خانه های خالی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: تجارب کشورها در اجرای مالیات بر خانه های خالی
6 بررسی مالیات بر درآمد اتفاقی و جایگاه آن در اصلاحات مالیاتی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: بررسی مالیات بر درآمد اتفاقی و جایگاه آن در اصلاحات مالیاتی
7 بررسی راهکارهای مدیریت مالیاتی کسب و کارهای مجازی در کشور مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: بررسی پیشنهاد تشکیل اداره کل امور مالیاتی کسب و کارهای مجازی در شهر تهران
8 تحلیلی بر اثرات معافیت مالیاتی سود توزیع نشده شرکتهای بورسی(مطالعه موردی رفتار سرمایه در شرکت¬های بیمه¬ای) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: تحلیلی بر اثرات معافیت مالیاتی سود توزیع نشده شرکتهای بورسی (مطالعه موردی رفتار سرمایه در شرکت¬های بی
9 آسیب شناسی کاربرد علوم داده در سازمانهای مالیاتی(با نگاهی به تجارب جهانی و راهکار برای ایران) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: گزارش آسیب کاربرد علوم داده در سازمانهای مالیاتی (با نگاهی به تجارب جهانی و راهکار برای ایران)
10 دیجیتالی‌سازی و فناوری‌های کلان‌داده در تنظیم¬گری اقتصادی و مدیریت مالیاتی(مطالعه موردی: روسیه) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: دیجیتالی‌سازی و فناوری‌های کلان‌داده در تنظیم¬گری اقتصادی و مدیریت مالیاتی (مطالعه موردی: روسیه)
11 ارزیابی نرخ مالیات بر خانه های خالی در ایران مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: ارزیابی و آسیب‌شناسی تحقق قانون مالیات بر خانه‌های خالی
12 ارزیابی و آسیب‌شناسی تحقق قانون مالیات بر خانه‌های گران قیمت مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: ارزیابی و آسیب‌شناسی تحقق قانون مالیات بر خانه‌های گران قیمت
13 بررسی مدل ها و قوانین ناظر بر سوت زنی(با نگاهی به دستورالعمل ماده 34 آیین نامه ماده 219 ق.م.م) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: بررسی مدل ها و قوانین ناظر بر سوت زنی (با نگاهی به دستورالعمل ماده 34 آیین نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م
14 معرفی ساختار کلان سازمان امور مالیاتی(ستاد) (با رویکرد مدیریت تمکین و مؤدی-محوری) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: معرفی یک ساختار کلان برای سازمان امور مالیاتی(ستاد) (با رویکرد مدیریت تمکین و مؤدی-محوری)
15 راهکارهای بهبود نقش ارائه دهندگان خدمات مالیاتی با تاکید بر مشاوران مالیاتی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: راهکارهای بهبود نقش ارائه دهندگان خدمات مالیاتی با تاکید بر مشاوران مالیاتی
16 بررسی اثرات درآمدی اجرای رأی دیوان عدالت اداری(موضوع معافیت بند "ب" ماده 159 ق. برنامه پنجم توسعه) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
17 رویکردهای مقابله با فرار و اجتناب مالیاتی در کشورهای منتخب مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
18 تجارب استفاده و کاربردهای امضای دیجیتال در نظام مالیاتی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: تجارب استفاده و کاربردهای امضای دیجیتال در نظام مالیاتی
19 مدل بلوغ تحول دیجیتال در سازمانهای مالیاتی (سنجش میزان آمادگی دیجیتال) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: مدل بلوغ تحول دیجیتال در سازمان های مالیاتی(سنجش میزان آمادگی دیجیتال)
20 بررسی شاخص های نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی و کشورهای منتخب مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
21 شناسایی و مدیریت ریسکهای فساد(مطالعه موردی سازمان امور مالیاتی کشور) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
22 بررسی معافیت مالیاتی واردات طلا به کشور مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: تحلیل اثرات معافیت مالیاتی واردات طلا
23 بررسی نسبت مالیاتی(T/GDP) در ایران و عوامل مؤثر بر آن مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: بررسی نسبت مالیاتی(T/GDP) در ایران و عوامل مؤثر بر آن
24 نگاهی به شاخص هزینه وصول مالیات در ایران و کشورهای منتخب مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
25 مالیات و عوارض دخانیات در ایران مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی فایل پیوست
26 نقش ارائه دهندگان خدمات مالیاتی در بهبود تمکین مالیاتی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: نقش ارائه دهندگان خدمات مالیاتی در بهبود تمکین مالیاتی
27 بررسی تطبیقی نظامهای مالیاتی کشورهای منتخب(ساختار، نرخ¬ها و نسبت مالیاتی) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: بررسی تطبیقی نظامهای مالیاتی کشورهای منتخب(ساختار، نرخ¬ها و نسبت مالیاتی)
28 ضرورت اصلاح نرخ مالیات بر دخانیات در سطح خرده فروشی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
29 تأثیرات کووید-19 بر عملکرد سازمان امور مالیاتی ایران 1399-1400 مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
30 معرفی نظام مالیات بر گردش مالی(اهداف، کارکرد و درسهایی برای ایران) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: معرفی نظام مالیات بر گردش مالی(اهداف، کارکرد و درسهایی برای ایران)
31 سازمان مالیاتی نسل 3 ( تحول دیجیتال دستگاه مالیاتی) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
32 مروری بر نوآوریهای کشورها در مدیریت معوقات مالیاتی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
33 بررسی تطبیقی فرآیند رسیدگی در سازمان های مالیاتی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: بررسی تطبیقی فرآیند رسیدگی در سازمان های مالیاتی
34 بررسی ریسک¬های اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: بررسی ریسک¬های اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
35 نظام مالیات حداقل بر درآمد شرکتها(اهداف، کارکرد و درسهایی برای ایران) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: نظام مالیات حداقل بر درآمد شرکتها(اهداف، کارکرد و درسهایی برای ایران)
36 مقایسه تطبیقی شاخصهای عملکردی، منابع انسانی و بودجه سازمان با برخی از کشورهای منتخب مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: مقایسه تطبیقی شاخصهای عملکردی، منابع انسانی و بودجه سازمان با برخی از کشورهای منتخب
37 مدیریت ریسک تمکین(تدوین برنامه‌های بهبود تمکین) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: مدیریت ریسک تمکین(تدوین برنامه‌های بهبود تمکین)
38 نظام مالیات کسب و کارهای کوچک و خرد مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: نظام مالیات کسب و کارهای کوچک و خرد
39 مشوق های مالیاتی تولیدات دانش بنیان مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: مشوق های مالیاتی تولیدات دانش بنیان
40 نقش مالیات در کاهش تورم مسکن مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: نقش مالیات در کاهش تورم مسکن
41 ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از مدل تادت مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از مدل تادت
42 آسیب شناسی سیستم انتخاب پرونده¬ها برای حسابرسی مالیاتی (در اجرای ماده 97 ق.م.م) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: آسیب شناسی سیستم انتخاب پروند¬ه¬ها برای حسابرسی مالیاتی (در اجرای ماده 97 ق.م.م)

[ فهرست کامل گزارش ها ]

Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 33 queries by YEKTAWEB 4549