یکشنبه 27 خرداد 1403
FA EN
:: فهرست گزارش های کاربردی ::
ردیف عنوان معاونت/مرکز دفتر/ معاونت مشاهده فایل گزارش
1 امکانسنجی کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها(با هدف افزایش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
2 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: استفاده از خدمات برخط معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
3 بررسی تطبیقی نظام های مالیاتی برخی از کشورهای منتخب: ساده سازی نظام مالیات بر ارزش افزوده، مقرات مربوط به موارد قابل کسر معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
4 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: چارچوب های حقوقی و اداری مالیات ستانی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
5 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: ترتیبات نهادی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
6 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: عملکرد مالیاتی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
7 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: مدیریت راهبردی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
8 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: مدیریت منابع انسانی و منابع مالیاتی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
9 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: منابع بودجه ای معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
10 مروری بر عملکرد، اقدامات، برنامه ها و چالش های سازمان امور مالیاتی کشور معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
11 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: ترتیبات نهادی، ساختار و تشکیلات و مدیریت منابع انسانی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
12 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: منابع بودجه ای،مدیریت راهبردی و عمکرد مالیاتی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
13 بررسی ساختار مدیریت و تشکیلات سازمان های مالیاتی در کشورهای مختلف جهان معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
14 بررسی تطبیقی بودجه سازمان های مالیاتی کشورهای مختلف جهان معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
15 بررسی چارچوب های حقوقی و اداری مالیات ستانی در کشورهای منتخب جهان معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
16 بررسی روش های دستیابی به اطلاعات مالی مودیان مالیاتی در کشورهای مختلف معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
17 بررسی شاخص پرداخت مالیات در ایران معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
18 بررسی نظام ضمانت های اجرایی قوانین مالیاتی در ایران و جهان معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
19 بررسی قیمت گذاری انتقالی در ایران و جهان با رویکرد مالیاتی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
20 گزارش توجیهی ضرورت تدوین قانون مستقل نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر صندوق های مکانیزه فروش معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
21 نقش مالیات در توسعه صنعت گردشگری معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
22 آسیب شناسی نظام مالیاتی کشور و بررسی اقدامات و برنامه ها معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
23 بررسی تطبیقی ترتیبات سازمانی در سازمان های مالیاتی کشورهای مختلف معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
24 بررسی تطبیقی نظام های مالیاتی برخی از کشورهای منتخب معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
25 اصول مالیات ستانی از کسب و کارهای کوچک و متوسط(تجارب جهانی و توصیه برای ایران) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
26 مروری بر مالیات بر ارزش افزوده طلا و جواهر در کشورهای منتخب معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
27 امکانسنجی برقراری مالیات بر سود سپرده های بانکی ایران معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
28 امکانسنجی اصلاح و بازنگری در نظام مشوق های مالیاتی در ایران معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
29 بررسی آثار هدفمندکردن یارانه ها بر درآمدهای مالیاتی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
30 بررسی نظام های دادرسی مالیاتی در جهان معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
31 چشم اندازی ازدرآمدهای مالیاتی در سال 1398(تحلیل اقتصاد کلان) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
32 ارائه تحلیلی از حجم فرار مالیاتی در ایران(رویکرد تابع تقاضای پول) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
33 رفتار مالیاتی با استارت آپ ها(مروری بر تجربه برخی از کشورهای منتخب) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
34 آینده پژوهی نظام مالیاتی ایران پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
35 اهم اقدامات و سیاست های مالیاتی برای حمایت از بخش تولید مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
36 کتمان فروش های الکترونیکی تهدیدی برای درآمدهای مالیاتی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
37 خلاصه کتاب مالیات بر املاک (سیاستگذاری و اجرا) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
38 کتاب مالیات بر املاک و مستغلات(سیاستگذاری و اجرا) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
39 طراحی نظام دادرسی مالیاتی ایران(با تکیه بر تجارب سایر کشورها) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
40 بررسی تطبیقی سازمان¬های مالیاتی (کشورهای آسیا و اقیانوسیه) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
41 بررسی تطبیقی نظام های مالیاتی کشورهای منتخب (ساختاردرآمدها، نرخ ها و نسبت های مالیاتی) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
42 بررسی ظرفیت و شکاف مالیات بردرآمد مشاغل پزشکان مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
43 تحلیل پیشرفته داده¬ها برای مدیریت بهتر مالیاتی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
44 دیجیتالی کردن مالیات (مقایسه رویکردهای نیوزیلند و انگلستان) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
45 بررسی سیر تحول سازمان های مالیاتی در جهان (از زمان پیدایش تاکنون) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
46 استفاده از فناوری در سازمانهای مالیاتی 1: تدوین برنامه راهبردی فناوری اطلاعات (ITSP) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
47 استفاده از فناوری¬ها برای مدیریت بهتر دستگاه مالیاتی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
48 مالیات ستانی از فعالیت های انتشاراتی کمک درسی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
49 مروری بر نظام مالیاتی فرانسه مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
50 به سوی یک مدل جدید کسب و کار برای سازمان های مالیاتی (کنکاشی در تغییر پارادایم) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
51 برآورد شکاف مالیاتی در کشور( اندازه، علل و راهکارهای کاهش آن) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
52 برآورد کشش های مالیاتی در کشور(1398-1350) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
53 بررسی سیر تحول اظهارنامه¬های مالیاتی(با تأکید بر اظهارنامه¬های پیش تکمیل و خود تکمیل) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
54 بررسی مشوق های مالیاتی تحقیق و توسعه(R&D) در ایران (با نگاهی به تجربه جهانی) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
55 بررسی تطبیقی بودجه و نیروی انسانی در سازمان های مالیاتی منتخب مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
56 پیاده سازی نظام پیش پرداخت مالیات در ایران (با نگاهی به تجربیات جهانی) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
57 پیاده سازی صندوق های فروش برخط (مزایا، ملاحظات و رهنمودها) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
58 استفاده از فناوری در سازمان های مالیاتی(سیستم های کلیدی فناوری اطلاعات در سازمان های مالیاتی )یادداشت شماره 2 مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
59 استفاده از فناوری در سازمان های مالیاتی 3 (پیاده¬ سازی سیستم مالیاتی با استفاده از نرم افزارهای (تجاری) موجود در بازار مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
60 تحلیلی بر آثار احتمالی شیوع ویروس کرونا بر وصولی مالیات در سال 1399 مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
61 چالش های مالیاتی دیجیتالی شدن مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
62 چشم انداز اقتصادی و پیش بینی درآمدهای مالیاتی در سال 1400 مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی – برنامه ریزی View Profile View Profile
63 خلاصه اقدامات کوتاه مدت 100 کشور منتخب جهان برای مقابله با اپیدمی کرونا مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
64 رویکرد مالیاتی کشورهای مختلف برای کاهش اثرات اقتصادی کرونا (تا 3 آوریل 2020) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
65 سیاست های مالیاتی بخش مسکن مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
66 بررسی فرآیند ثبت شرکت¬ها و مقابله با شرکت¬های صوری (بررسی تجارب کشورها) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
67 مبانی و تجارب وضع مالیات بر معاملات/ مبادلات مالی و بانکی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
68 گام های اساسی تدوین برنامه تمکین مؤدیان مالیاتی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
69 مدیریت ریسک تمکین مالیاتی در عمل(مدل کمیسیون اروپا) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
70 مرور زمان در نظام مالیاتی کشورهای منتخب مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
71 مروری بر خصوصی سازی در سازمان های مالیاتی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
72 راهنمای مالیات بر عایدی سرمایه(تجربه آفریقای جنوبی و استرالیا) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
73 چکیده قوانین مالیاتی ترکیه(مالیات بر درآمد، ثروت و کالا و خدمات) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
74 چکیده قانون مالیات بر ارزش افزوده در ترکیه مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
75 نظام مالیاتی ترکیه در یک نگاه مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
76 بررسی تطبیقی نظام های مالیاتی(ساختار، نرخ ها و نسبت های مالیاتی) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
77 مجموعه اصطلاحات تخصصی و آمارهای مالیاتی(ویرایش نخست-1400) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
78 مروری بر چالش ها و راهکارهای مالیات ستانی از رمزارزها مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
79 اهم اقدامات و عملکردهای اجرای راهبرد کلان وصول با اصول و هوشمندسازی نظام مالیاتی طی سال های 1398الی شش ماهه اول سال 1400 مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی View Profile View Profile
80 راهکارهای بهبود تمکین مالیاتی درکشور مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
81 مالیات ستانی از ارزهای مجازی (بررسی رفتارها و سیاست های مالیاتی) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
82 بررسی صنعت زغال سنگ کشور(چالش ها و مشوق های مالیاتی) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
83 مروری بر نظام مالیاتی ژاپن مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
84 بررسی مسائل و چالش های احتمالی قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
85 مدیریت تعارض منافع در برخی کشورهای منتخب(قاره آمریکا) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
86 فرار و اجتناب مالیاتی در ایران(علل، انگیزه ها و راههای کاهش آن) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
87 برآورد کشش های مالیاتی در کشور(1399-1350) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
88 مروری بر عملکرد و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور(1399-1392) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
89 روند تحولات نظام مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای منتخب مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
90 الگوها و روش های حسابرسی مالیاتی(مروری بر تجارب برخی کشورها) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
91 امکان سنجی پیاده سازی واحد مودیان بزرگ اشخاص حقیقی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
92 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: واسطه های مالیاتی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
93 قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور کره جنوبی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
94 قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور اسلوونی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
95 قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور بلغارستان معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
96 قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور صربستان معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
97 قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور نیجریه معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
98 ظرفیت های مالیاتی اقتصاد ایران؛ چالش ها و راهکارهای توسعه آن(با تاکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
99 مشوق های مالیاتی و عملکرد مناطق آزاد در ایران معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
100 ارتباط مالیات با اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
101 رویکردهای گسترش پایه ها و کاهش همزمان نرخ های مالیاتی(الگوها و تجارب جهانی) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
102 الگویی برای طراحی نظام مشوق ها و معافیت های مالیاتی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
103 الزامات و پیش نیازهای پیاده سازی نظام مالیات های محلی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
104 راهکارهای مبارزه با پولشویی در سازمان امور مالیاتی کشور معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
105 برآورد نرخ های موثر مالیاتی کشور(رویکرد کلان اقتصادی) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
106 گزارش عملکرد نظام مالیاتی ایران (دستاوردها، چشم انداز، مشوق ها و زمینه های سرمایه گذاری) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و بهبود فرایندها View Profile View Profile
107 اسناد پشتیبان لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم (به انضمام گزارش توجیهی و جداول مقایسه ای با متن قانون) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و بهبود فرایندها View Profile View Profile
108 اهم سیاست های مالیاتی و اقدامات انجام شده در سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1390 معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و بهبود فرایندها View Profile View Profile
109 جداول مقایسه ای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با مواد قانون مصوب 1366/12/3 و اصلاحات بعدی آن معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و بهبود فرایندها View Profile View Profile
110 نگاهی به وضعیت پرداخت مالیات مشاغل (مشاغل نظام مهندسی) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و بهبود فرایندها View Profile View Profile
111 بررسی‌ ابعاد‌ مختلف‌ سیاست‌ وضع‌ مالیات‌ بر‌ واحدهای‌ مسکونی‌ خالی‌ در‌ کشور‌(چالش ها‌ و‌ ‌راهکارها) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و بهبود فرایندها View Profile View Profile
112 نگاهی‌ به‌ وضعیت‌ پرداخت‌ مالیات‌ مشاغل(مشاغل‌ دندانپزشکان‌ کشور) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و بهبود فرایندها View Profile View Profile
113 بررسی رفتار مالیاتی با مناطق آزادتجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی(تجربه جهانی و وضعیت ایران) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و بهبود فرایندها View Profile View Profile
114 ظرفیت های مالیاتی اقتصاد ایران، چالش ها و راهکارهای توسعه آن معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و بهبود فرایندها View Profile View Profile
115 گزارش تحلیلی مالیات بر درآمد مشاغل (به تفکیک اصناف) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و بهبود فرایندها View Profile View Profile
116 گزارش‌ تحلیلی‌ مالیات‌ بر‌ درآمد اعضای هیات مدیره اتحادیه ها در کلانشهرهای منتخب کشور معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و بهبود فرایندها View Profile View Profile
117 نگاهی به وضعیت پرداخت مالیات توسط داروخانه های کشور معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و بهبود فرایندها View Profile View Profile
118 وضعیت مشوق های مالیاتی کشور (ضرورت بازنگری و اصلاح آن) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و بهبود فرایندها View Profile View Profile
119 نگاهی به وضعیت پرداخت مالیات مشاغل (مشاغل پزشکان و دندانپزشکان کشور) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و بهبود فرایندها View Profile View Profile
120 نکاتی درباره توجیه ناپذیری اعطای معافیت مالیاتی در راستای لایحه جدید حمایت از تغذیه با شیر مادر معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و بهبود فرایندها View Profile View Profile
121 آسیب شناسی معافیت موضوع ماده 143 قانون‌ مالیاتهای‌ مستقیم معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
122 گزارش آسیب شناسی استفاده، نگهداری و نظارت بر صندوقهای مکانیزه فروش(ویرایش دوم) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
123 بررسی تطبیقی نظام های مالیاتی کشورهای منتخب (برنامه ریزی استراتژیک) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
124 گزارش تحلیلی مالیات بر درآمد مشاغل مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
125 ساختار وزارتخانه های مالی و امور بودجه ریزی در کشورهای منتخب معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
126 مروری بر اصلاحات نظام مالیاتی کشور(چالش ها، اقدامات و برنامه ها) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
127 چالش های نظام مالیاتی ایران با کارت بازرگانی، تعاون و پیله وری معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
128 مقررات مربوط به موارد قابل کسر/تهاتر مالیات بر ارزش افزوده (با تاکید بر عرضه کالا به خود) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
129 ساده سازی مالیات بنگاه های کوچک و متوسط(با تاکید بر نظام مالیات بر ارزش افزوده) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
130 ظرفیت های مالیاتی اقتصاد ایران؛ چالش ها و راهکارهای توسعه ای آن (با تأکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
131 گزارش تحلیلی مالیات بر درآمد مشاغل معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile بدون فایل
132 آسیب شناسی نظام بودجه ریزی در ایران معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل اداره کل نظارت بر اجرای بودجه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
133 چگونگی وصول مالیات علی الحساب در اجرای ماده 163 ق.م.م (با نگاهی به تجربیات جهانی) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
134 مروری بر مالیات بر ارزش افزوده طلا و جواهر در کشورهای منتخب معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
135 امکان سنجی ادغام فرایندهای اجرایی مالیات‌ بر‌ ارزش افزوده و مالیات بر درآمد(عملکرد) ‌در ایران معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
136 اهم‌ اقدامات‌ و‌ برنامه های‌ سازمان امور مالیاتی‌ کشور(1396-1392) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
137 بررسی وضعیت شاخص سهولت انجام کسب و کار در ایران با رویکرد شاخص های مرتبط با سازمان امور مالیاتی کشور(گزارش سال 2017) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
138 آسیب شناسی سیستم واحدیابی، ثبت و شناسایی مودیان جدید مالیاتی در ایران معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
139 مالیات ستانی از کسب‌ و کارهای مجازی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
140 ‌آسیب‌ شناسی‌ نظام‌ مالیاتی‌ کشور‌ و‌ بررسی‌ اقدامات‌ و‌ برنامه‌ ها معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
141 مروری بر تجارب برخی از کشورها در ارتباط با شماره شناسایی مؤدیان معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
142 بررسی تطبیقی ترتیبات اداری سازمان های مالیاتی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
143 چهره در حال تغییر سازمانهای مالیاتی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
144 استفاده از رویکردهای مشارکتی در مالیات ستانی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
145 مروری بر نظام مالیات بر دخانیات در ایران مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
146 مالیات بر درآمد مشاغل (مروری بر عملکرد و چالش ها) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
147 برنامه جامع مدیریت ریسک تمکین در نظام مالیاتی ایران کارگروه بهبود تمکین مالیاتی(مبارزه با فرار مالیاتی) View Profile View Profile
148 امكان سنجی برقراري ماليات بر سود سپرده هاي بانكی در ايران معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی- دفتر قراردادها و امور بین الملل View Profile View Profile
149 مالیات بر عایدی سرمایه(مبانی، تجارب جهانی و الگویی برای ایران) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
150 سازوکارها و الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی (تجربه برخی از کشورهای منتخب) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
151 بررسی چالشها و راههای بهبود نظام مدیریت داده های اداری در سازمان امور مالیاتی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
152 بررسی چالشها و راههای بهبود نظام مدیریت داده های اداری در سازمان امور مالیاتی کشور مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
153 ذخیره و تبادل داده در دولت الکترونیک مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
154 مدل ارزیابی آسیب شناسانه دستگاه مالیاتی (مدل TADAT) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: الگوی ارزیابی آسیب¬شناسانه سازمانهای مالیاتی(TADAT)
155 تحلیل اثرات تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر درآمدهای مالیاتی دولت( موضوع قانون بودجه 1401) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: تحلیل اثرات تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر درآمدهای مالیاتی دولت
156 ارزیابی اثرات مقررات (RIA)( الگویی برای حکمرانی خوب در نظام مالیاتی) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: ارزیابی اثرات مقررات (RIA)( الگویی برای حکمرانی خوب در نظام مالیاتی)
157 آسیب شناسی مالیات ستانی از فری لنسرها یا مشاغل آزاد در بستر فضای مجازی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: آسیب شناسی مالیات ستانی از فری لنسرها یا مشاغل آزاد در بستر فضای مجازی
158 تجارب کشورها در اجرای مالیات خانه های خالی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: تجارب کشورها در اجرای مالیات بر خانه های خالی
159 بررسی مالیات بر درآمد اتفاقی و جایگاه آن در اصلاحات مالیاتی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: بررسی مالیات بر درآمد اتفاقی و جایگاه آن در اصلاحات مالیاتی
160 بررسی راهکارهای مدیریت مالیاتی کسب و کارهای مجازی در کشور مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: بررسی پیشنهاد تشکیل اداره کل امور مالیاتی کسب و کارهای مجازی در شهر تهران
161 تحلیلی بر اثرات معافیت مالیاتی سود توزیع نشده شرکتهای بورسی(مطالعه موردی رفتار سرمایه در شرکت¬های بیمه¬ای) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: تحلیلی بر اثرات معافیت مالیاتی سود توزیع نشده شرکتهای بورسی (مطالعه موردی رفتار سرمایه در شرکت¬های بی
162 آسیب شناسی کاربرد علوم داده در سازمانهای مالیاتی(با نگاهی به تجارب جهانی و راهکار برای ایران) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: گزارش آسیب کاربرد علوم داده در سازمانهای مالیاتی (با نگاهی به تجارب جهانی و راهکار برای ایران)
163 دیجیتالی‌سازی و فناوری‌های کلان‌داده در تنظیم¬گری اقتصادی و مدیریت مالیاتی(مطالعه موردی: روسیه) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: دیجیتالی‌سازی و فناوری‌های کلان‌داده در تنظیم¬گری اقتصادی و مدیریت مالیاتی (مطالعه موردی: روسیه)
164 ارزیابی نرخ مالیات بر خانه های خالی در ایران مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: ارزیابی و آسیب‌شناسی تحقق قانون مالیات بر خانه‌های خالی
165 ارزیابی و آسیب‌شناسی تحقق قانون مالیات بر خانه‌های گران قیمت مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: ارزیابی و آسیب‌شناسی تحقق قانون مالیات بر خانه‌های گران قیمت
166 بررسی مدل ها و قوانین ناظر بر سوت زنی(با نگاهی به دستورالعمل ماده 34 آیین نامه ماده 219 ق.م.م) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: بررسی مدل ها و قوانین ناظر بر سوت زنی (با نگاهی به دستورالعمل ماده 34 آیین نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م
167 معرفی ساختار کلان سازمان امور مالیاتی(ستاد) (با رویکرد مدیریت تمکین و مؤدی-محوری) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: معرفی یک ساختار کلان برای سازمان امور مالیاتی(ستاد) (با رویکرد مدیریت تمکین و مؤدی-محوری)
168 راهکارهای بهبود نقش ارائه دهندگان خدمات مالیاتی با تاکید بر مشاوران مالیاتی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: راهکارهای بهبود نقش ارائه دهندگان خدمات مالیاتی با تاکید بر مشاوران مالیاتی
169 بررسی اثرات درآمدی اجرای رأی دیوان عدالت اداری(موضوع معافیت بند "ب" ماده 159 ق. برنامه پنجم توسعه) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
170 رویکردهای مقابله با فرار و اجتناب مالیاتی در کشورهای منتخب مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
171 تجارب استفاده و کاربردهای امضای دیجیتال در نظام مالیاتی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: تجارب استفاده و کاربردهای امضای دیجیتال در نظام مالیاتی
172 مدل بلوغ تحول دیجیتال در سازمانهای مالیاتی (سنجش میزان آمادگی دیجیتال) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: مدل بلوغ تحول دیجیتال در سازمان های مالیاتی(سنجش میزان آمادگی دیجیتال)
173 بررسی شاخص های نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی و کشورهای منتخب مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
174 شناسایی و مدیریت ریسکهای فساد(مطالعه موردی سازمان امور مالیاتی کشور) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
175 بررسی معافیت مالیاتی واردات طلا به کشور مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: تحلیل اثرات معافیت مالیاتی واردات طلا
176 بررسی نسبت مالیاتی(T/GDP) در ایران و عوامل مؤثر بر آن مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: بررسی نسبت مالیاتی(T/GDP) در ایران و عوامل مؤثر بر آن
177 نگاهی به شاخص هزینه وصول مالیات در ایران و کشورهای منتخب مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
178 مالیات و عوارض دخانیات در ایران مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی فایل پیوست
179 نقش ارائه دهندگان خدمات مالیاتی در بهبود تمکین مالیاتی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: نقش ارائه دهندگان خدمات مالیاتی در بهبود تمکین مالیاتی
180 بررسی تطبیقی نظامهای مالیاتی کشورهای منتخب(ساختار، نرخ¬ها و نسبت مالیاتی) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: بررسی تطبیقی نظامهای مالیاتی کشورهای منتخب(ساختار، نرخ¬ها و نسبت مالیاتی)
181 ضرورت اصلاح نرخ مالیات بر دخانیات در سطح خرده فروشی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
182 تأثیرات کووید-19 بر عملکرد سازمان امور مالیاتی ایران 1399-1400 مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
183 معرفی نظام مالیات بر گردش مالی(اهداف، کارکرد و درسهایی برای ایران) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: معرفی نظام مالیات بر گردش مالی(اهداف، کارکرد و درسهایی برای ایران)
184 سازمان مالیاتی نسل 3 ( تحول دیجیتال دستگاه مالیاتی) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
185 مروری بر نوآوریهای کشورها در مدیریت معوقات مالیاتی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
186 بررسی تطبیقی فرآیند رسیدگی در سازمان های مالیاتی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: بررسی تطبیقی فرآیند رسیدگی در سازمان های مالیاتی
187 بررسی ریسک¬های اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: بررسی ریسک¬های اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
188 نظام مالیات حداقل بر درآمد شرکتها(اهداف، کارکرد و درسهایی برای ایران) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: نظام مالیات حداقل بر درآمد شرکتها(اهداف، کارکرد و درسهایی برای ایران)
189 مقایسه تطبیقی شاخصهای عملکردی، منابع انسانی و بودجه سازمان با برخی از کشورهای منتخب مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: مقایسه تطبیقی شاخصهای عملکردی، منابع انسانی و بودجه سازمان با برخی از کشورهای منتخب
190 مدیریت ریسک تمکین(تدوین برنامه‌های بهبود تمکین) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: مدیریت ریسک تمکین(تدوین برنامه‌های بهبود تمکین)
191 نظام مالیات کسب و کارهای کوچک و خرد مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: نظام مالیات کسب و کارهای کوچک و خرد
192 مشوق های مالیاتی تولیدات دانش بنیان مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: مشوق های مالیاتی تولیدات دانش بنیان
193 نقش مالیات در کاهش تورم مسکن مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: نقش مالیات در کاهش تورم مسکن
194 ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از مدل تادت مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از مدل تادت
195 آسیب شناسی سیستم انتخاب پرونده¬ها برای حسابرسی مالیاتی (در اجرای ماده 97 ق.م.م) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: آسیب شناسی سیستم انتخاب پروند¬ه¬ها برای حسابرسی مالیاتی (در اجرای ماده 97 ق.م.م)
196 نقشه راه تحول دیجیتال سازمان امور مالیاتی کشور مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
197 معرفی پروژه ¬های طرح تحول دیجیتال (هوشمندسازی) سازمان امور مالیاتی کشور مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
198 شناسایی راهکارهای افزایش سطح تمکین داوطلبانه صاحبان مشاغل در جریان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
199 ارزیابی عملکرد سازمان های مالیاتی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
200 نگاهی گذرا بر نظام مالیاتی اندونزی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
201 اهم اولویت‌های تکستکی احصاء شده سازمان امور مالیاتی (مصاحبه با خبرگان و تجربه کشورهای پیشرو) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
202 بررسی تأثیر اجرای ماده 181 قانون مالیات های مستقیم در افزایش وصول و رفتار تمکینی مودیان مالیاتی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
پیوست سیاستی پیوست سیاستی: بررسی تاثیر اجرای ماده 181 قانون مالیات های مستقیم
203 مبانی نظری مالیات ستانی از رمزها ارزها، تجارب کشورها و چالش های پیش رو مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
204 مبانی زیرساختی، قانونی و مالیات ستانی از رمز ارزها در ایران مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهش View Profile View Profile
205 بررسی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب نحوه انتخاب پرونده برای حسابرسی در اجرای ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهش View Profile View Profile
206 دسترسی به اطلاعات بانکی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
207 تعیین محل تخصیص بخشی از مالیات ها توسط مؤدیان ((تگ دار/ نشان دار) کردن مالیات) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
208 نقشه راهی برای دیجیتالی کردن نظام مالیاتی کره جنوبی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile

[ فهرست کامل گزارش ها ]

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 All Rights Reserved | Iranian National Tax Administrations Research Database

Designed & Developed by : Yektaweb