سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور- معاونت پژوهشی
وظایف معاونت پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1- مطالعه مستمر به منظور بررسی و شناخت مشکلات و چالشهای نظام مالیاتی و ارائه توصیه‌های سیاستی.

2- مطالعه، بررسی و پژوهش مستمردر زمینه قوانین و مقررات مالیاتی و ارائه پیشنهاد برای اصلاح و تکمیل آنها.

3- انجام مطالعات تطبیقی و پژوهش مستمر در نظام های مالیاتی پیشرو مالیاتی برای بهبود سیستم مالیاتی کشور.

4- مطالعه در زمینه آثار انواع سیاستها، تغییرات قوانین و مقررات و تصمیمات قبل از اجرایی شدن آنها

5-تهیه گزارش‌های مدیریتی کاربردی به صورت ادواری در حوزه‌های اجرایی مختلف اجرایی مانند مشوقها و معافیتهای مالیاتی، چالشهای نظام مالیاتی با اصناف و مشاغل، فرار مالیاتی، کارت بازرگانی، شرکتهای کاغذی و پدیده کدفروشی، فعالیتهای غیررسمی و ثبت نشده، استرداد مالیات بر ارزش افزوده، مشکلات و چالشهای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، فساد مالیاتی، منابع انسانی، بودجه و تشکیلات و غیره....

6- تهیه سالنامه آماری سازمان

7- انجام مطالعات آینده‌نگرانه جهت پیش‌بینی تحولات آتی و طراحی برنامه‌های مناسب به منظور مواجهه با آنها.

8-اظهارنظر در خصوص طرحها و لایحه‌های مرتبط با قوانین و مقررات مالیاتی.

9- چاپ فصلنامه علمی - پژوهشی " پژوهشنامه مالیات”

10- تعیین و اعلام فهرست اولویتهای پژوهشی سازمان در هر سال

11- برگزاری همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران (به عنوان اولین همایش در این زمینه در کشور)

12-بررسی آمار و اطلاعات شاخص های اقتصادی و ارایه گزارشهای لازم به کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی

13-تشکیل جلسات کمیسیون  تعیین ضرایب مالیاتی در اجرای مقررات بند الف ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم

14- بررسی و تحلیل آرای صادره هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به منظور طرح و تصویب ضرایب جدید مالیاتی

15- تهیه  و چاپ مجموعه جداول ضرایب مالیاتی و ارسال به استانها

16-تشکیل جلسات کمیته منتخب رئیس کل سازمان و تصمیم گیری در خصوص پیشنهادات واصله کمیسیونهای بند ”ب“ شهرستانها

17- تشکیل جلسات کمیسیون تقویم املاک به منظور تعیین ارزش معاملاتی املاک

18- تشکیل جلسات کمیسیون تقویم املاک به منظور تعیین ارزش اجاری املاک

19- بررسی و نظارت بر نحوه عملکرد کمیسیونهای تقویم املاک سراسر کشور

20-بررسی و اظهارنظر در خصوص جدول استهلاکات مالیاتی و انجام اصلاحات لازم

21-تدوین برنامه راهبردی سازمان متناسب با برنامه های توسعه و سند چشم انداز

22- تدوین برنامه عملیاتی سالیانه سازمان

23-برآورد ظرفیت بالقوه مالیاتی و تحلیل درآمدهای مالیاتی سالیانه به تفکیک استانها

24- پیش بینی درآمدهای مالیاتی جهت درج در لوایح بودجه با توجه به ظرفیتهای مالیاتی کشور

25- پیش بینی درآمدهای مالیاتی( تعیین سهمیه وصولی) به تفکیک منابع و استان

26- نظارت بر اجرای طرحها و پروژه های سازمان

27-برنامه ریزی و اقدام لازم جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت در سازمان به منظور توسعه و بهبود فرایندها

28-پیشنهاد احکام مورد نیاز نظام مالیاتی در برنامه های توسعه و قوانین بودجه

29- تهیه گزارشهای موردنیاز دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و سایر دستگاههای نظارتی درخصوص عملکرد سازمان

نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور:
http://taxresearch.ir/find.php?item=1.28.18.fa
برگشت به اصل مطلب