سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور- گزارشات و مطالعات کاربردی
گزارشات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۲/۱۹ | 

ردیف

عنوان گزارش

سال

1

ظرفیت های مالیاتی اقتصاد ایران، چالش ها و راهکارهای توسعه آن

1391

2

بررسی تطبیقی بودجه سازمان های مالیاتی در کشورهای مختلف جهان

1392

3

بررسی تطبیقی ترتیبات سازمانی در سازمان های مالیاتی در کشورهای مختلف جهان

1392

4

بررسی روش های دستیابی به اطلاعات مالی مودیان مالیاتی در کشورهای مختلف

1392

5

بررسی تطبیقی ساختار مدیریت و تشکیلات سازمان های مالیاتی در کشورهای مختلف جهان

1392

6

بررسی شاخص پرداخت مالیات در ایران

1392

7

بررسی نظام ضمانت های اجرایی قوانین مالیاتی در ایران و جهان

1392

8

بررسی تطبیقی نظام های مالیاتی برخی از کشورهای منتخب

1392

9 بررسی چارچوب های حقوقی و اداری مالیات ستانی در کشورهای منتخب جهان 1392
10 بررسی قیمت گذاری انتقالی در ایران و جهان با رویکرد مالیاتی 1392

11

الگویی برای طراحی نظام مشوق ها و معافیت های مالیاتی(درس های جهانی و توصیه های نهادهای بین المللی(

1393

12

بررسی تطبیقی نظام های مالیاتی کشورهای منتخب(برنامه ریزی راهبردی(

1393

13

گزارش تحلیلی مشوق های مالی و مالیاتی در اقتصاد ایران: تحلیل منافع و هزینه ها

1393

14

ترجمه مالیات بر ارزش افزوده اسلونی

1393

15

ترجمه مالیات بر ارزش افزوده بلغارستان

1393

16

ترجمه مالیات بر ارزش افزوده صربستان

1393

17

ترجمه مالیات بر ارزش افزوده کره جنوبی

1393

18

ترجمه مالیات بر ارزش افزوده نیجریه

1393

19

جایگاه نظام مالیاتی در اقتصاد ایران

1393

20

گزارش تحلیلی مالیات بر درآمد شرکت ها

1393

21

گزارش توجیهی ضرورت تدوین قانون مستقل نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر صندوق های مکانیزه فروش

1393

22

گزارش تحلیلی مالیات بر درآمد مشاغل(به تفکیک اصناف(

1393

23 مشوق های مالیاتی و عملکرد مناطق آزاد در ایران 1393-94
24 مروری بر مالیات بر ارزش افزوده طلا و جواهر در کشورهای منتخب 1394

25

گزارش تحلیلی اثر تورم بر درآمدهای مالیاتی

1394

26

الزامات و پیش نیازهای پیاده سازی نظام های مالیات محلی

1394

27

چالش های نظام مالیاتی ایران با کارت بازرگانی، تعاون و پیله وری

1394

28 امکان سنجی برقراری مالیات بر سود سپرده های بانکی در ایران 1395
29 ظرفیت مالیاتی اقتصاد ایران؛ چالش ها و راهکاری توسعه آن (با تاکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی) 1394-1395
30 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: استفاده از خدمات برخط 1396-1397
31 بررسی تطبیقی نظام های مالیاتی برخی از کشورهای منتخب 1396
32 امکانسنجی ادغام فرایندهای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد در ایران(با تاکید بر اصلاح ساختار سازمانی) 1396
33 امکانسنجی کاهش نرخ مالیات بر شرکتها(با هدف افزایش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری) 1396
34 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: ترتیبات نهادی 1396-1397
35 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: چارچوب های حقوقی و اداری مالیات ستانی 1397
36 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: ساختار و تشکیلات 1396-1397
37 مروری بر تجارب برخی از کشورها در ارتباط با شماره شناسایی مودیان 1396-1397
38 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: عملکرد مالیاتی 1396-1397
39 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: مدیریت راهبردی 1396-1397
40 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: مدیریت منابع انسانی و مدیریت مالیاتی 1396-1397
41 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: منابع بودجه ای 1396-1397
42 امکان سنجی پیاده سازی واحد مودیان بزرگ اشخاص حقیقی 1396-1397
43 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: واسطه های مالیاتی 1396-1397
44 راهنمای طراحی مالیات بر عایدی سرمایه(مروری بر مبانی نظری تجارب جهانی و الگویی برای ایران) 1397
45 راهنمای مالیات بر عایدی سرمایه(تجربه آفریقای جنوبی و استرالیا) 1397

نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور:
http://taxresearch.ir/find.php?item=1.33.28.fa
برگشت به اصل مطلب