سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور- شورای پژوهشی
اعضای شورای پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور

1-جناب آقای امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (رییس شورا)

2- دکتر عباس عرب مازار عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

3- دکتر تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

4- دکتر محسن مهرآرا عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

5- دکتر عباس شاکری عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

6- دکتر علی نصیری اقدم عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
7- دکتر سهیلا پروین عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
8- دکتر سید احسان خاندوزی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

9 -آقای محمدابراهیم طریقت معاون توسعه مدیریت و منابع
10- آقای نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم

11- آقای احمد زمانی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین­الملل(نائب رئیس شورا)
12- آقای سعید توتونچی ملکی مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه ریزی

نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور:
http://taxresearch.ir/find.php?item=1.29.22.fa
برگشت به اصل مطلب